โครงสร้างการบริหารงาน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)  84/1  หมู่  11  ตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1  สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีบุคลากรสายบริหาร  2  คน   มีการจัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ

                1.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  การศึกษาปฐมวัย  มีบุคลากรครูจำนวน  4  คน  นักเรียน  98  คน

                2.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา  มีบุคลากรครูจำนวน  16  คน  นักเรียน  371  คน

                                รวมทั้งสถานศึกษา  มีบุคลากรครูจำนวน  20  คน  นักเรียนจำนวน  469  คน

                ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

                ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  การศึกษาปฐมวัย 

                มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่

                                                   มาตรฐาน

        ผลสำเร็จ

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา

4

ดีมาก

มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

     5

  ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

     5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

4

ดีมาก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา 

มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป  ได้แก่

                                                   มาตรฐาน

        ผลสำเร็จ

ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5

ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 5           ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

4

ดีมาก

มาตรฐานที่ 6           ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่  7       ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8           ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

     5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9   คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10         สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

     5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11         สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

     5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 12         สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 13         สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา  และจุดเน้นที

กำหนดขึ้น

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 15         การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

     5

ดีเยี่ยม


 • งานวิชาการ - การพัฒนาหลักสูตร - การพัฒนาระบวนการเรียนรู้ - การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน - การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา - **************************...

 • SAM_0230.JPG
  ฝ่ายบุคคล - การวางอัตรากำลัง - การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางวิชาชีพ - เงินเดือน และค่าตอบแทน - การเลื่อนขั้นเงินเดือน - ...

 • Blue_Aurora.jpg
  งบประมาณ - การจัดตั้งงบประมาณ - การจัดสรรงบประมาณ - การตรวจสอบติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ - การระดมทรัพยากรและการหาทุนเพื่อการศึกษา - งบประมาณ ...

 • Butterfly_-_Clipper.jpg
  บริหารทั่วไป - การพัฒนาระบบและสารสนเทศ - การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา - การวางแผนการศึกษา - งานวิจัยและพัฒนาเพื่อแผนการศึกษา - การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร - การพัฒนามาต...

 • โครงสร้าง (5).jpg
  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
Visitors: 7,752